Algemene voorwaarden Persoonlijke Dienstverlening de Achterhoek
en/of Hulp en Co, kortweg PDA. KvK. Nr: 63745534

Artikel 1 Definities

 1. Derden: Andere dan PDA ., Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. PDA.: bedrijf dat zich richt op het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, hierbij kan gedacht worden aan, schoonmaakwerkzaamheden, gezelschap bieden, tuinwerkzaamheden, klus-werkzaamheden, ouderenhulp, computerhulp, administratieve werkzaamheden, het begeleiden tijdens uitstapjes, overige ondersteunende werkzaamheden en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan bedrijven, instellingen en particulieren.
 3. Opdracht: verzoek van Opdrachtgever aan PDA om gebruik te maken van de diensten van PDA.
 4. Opdrachtgever: de klant (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met PDA een Overeenkomst aangaat.
 5. Opdrachtnemer: degene die zich jegens PDA verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht.
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen PDA en de Opdrachtgever/Opdrachtnemer naar aanleiding van de Opdracht.
 7. Partijen: PDA en de Opdrachtgever/ Opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PDA en Opdrachtgever/Opdrachtnemer, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen Partijen voor en/of na de Overeenkomst regelen, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Indien PDA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PDA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Opdrachten

 1. De Opdrachtgever verplicht zich tot het verlenen van volledige medewerking bij de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever dient alle gegevens en/of stukken te verstrekken welke PDA nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht.
 2. PDA is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de Opdracht. PDA is gerechtigd ter uitvoering van de Opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen en ondergeschikten in te schakelen.
 3. Indien er voor de uitvoering van de Opdracht een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor PDA.
 4. Opdrachtgever dient de materialen in huis te hebben waarmee de diensten uitgevoerd dienen te worden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 Duur overeenkomsten

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Wijzigen Overeenkomst

 1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst aan te vullen of te wijzigen, kunnen Partijen tijdig en in onderling overleg schriftelijk de Overeenkomst aanpassen voor zover mogelijk blijkt.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PDA Opdrachtgever hierover inlichten voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.
 3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Wanneer PDA akkoord gaat met een wijziging die inhoudt dat de Overeenkomst gedeeltelijk of volledig wordt geannuleerd, worden de tot dan toe gemaakte kosten door PDA in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Bij prijswijzigingen is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6 Facturen

 1. De facturen zullen door PDA na afloop van de Opdracht of, indien het een Opdracht voor langere tijd betreft, eenmaal per maand worden toegestuurd.
 2. Gewerkte uren worden naar boven afgerond op kwartieren.
 3. Genoemde tarieven en aanbiedingen in de factuur gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
 4. Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief reiskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever wordt aangeboden te betalen middels automatische incasso; indien Opdrachtgever hiervoor kiest, zal maandelijks omstreeks de 10e van de maand het verschuldigde bedrag worden afgeschreven.
 3. Indien Opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat PDA voorafgaand Opdrachtgever in gebreke dient te stellen. Opdrachtgever is dan per maand de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van de factuur.
 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop gerekende rente, gehouden tot een volledig loon van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De kosten van andere invorderingsmaatregelen die PDA. treft ten aanzien van de in verzuim verkerende Opdrachtgever, komen eveneens voor de rekening van Opdrachtgever.
 5. In geval van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van PDA op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. PDA is niet aansprakelijk voor:
  • Fouten en tekortkomingen van, door of namens de door PDA ingeschakelde derden;
  • Fouten en gebreken die zich mogelijk voordoen in de dienstverlening van PDA;
  • Onvolkomenheden, onjuistheden en kennelijke schrijffouten genoemd op de website of in de factuur;
  • Schade, van welke aard dan ook, als deze gelegen is in de onjuiste dan wel onvolledig verstrekte gegevens van Opdrachtgever aan PDA.;
  • Schade van Opdrachtgever ten gevolge van of naar aanleiding van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan;
  • Schade ontstaan uit opschorting.
 2. PDA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 3. PDA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het organiseren of uitvoeren van de uitstapjes/reisjes.
 4. De in dit artikel bedoelde beperkingen of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van PDA.
 5. Opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €250,- per opdracht, indien er schade is veroorzaakt door PDA.
 6. Mocht PDA aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen de verzekering uitkeert.

Indien de verzekering om wat voor reden dan ook niet tot dekking en/of uitkering overgaat, bedraagt dit maximaal twee maal het factuurbedrag.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever/Opdrachtnemer te allen tijde worden opgezegd.
 2. Indien de Opdrachtgever/Opdrachtnemer de Overeenkomst opzegt, is hij niet gehouden tot een schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. PDA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
  • De Opdrachtgever/Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de Overeenkomst PDA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever/Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Opdrachtgever/Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. PDA is gerechtigd de Opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval Opdrachtgever hem naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de uitvoering van de Opdracht geeft en Opdrachtgever, nadat hem is meegedeeld waarom die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt.
 5. PDA kan de Overeenkomst alleen ontbinden indien er sprake is van een gewichtige reden of in geval van een Overeenkomst van onbepaalde tijd die niet na het uitvoeren van de diensten verloopt.
 6. Indien de Opdrachtgever/Opdrachtnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PDA gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever/Opdrachtnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever/ Opdrachtnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zal de Overeenkomst per direct ontbonden worden.
 8. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de Opdrachtgever/Opdrachtnemer of in geval de activiteiten van PDA worden gestaakt en het bedrijf wordt opgeheven.
 9. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft PDA het recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door PDA verrichtte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. PDA heeft in dit geval slechts recht op de volledige vergoeding, indien het einde van de overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige vergoeding, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien PDA de prestatie als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal de Opdrachtgever/Opdrachtnemer geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de prestatie op de in overmacht verkerende PDA mogen verhalen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop PDA geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor PDA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij PDA worden daaronder begrepen.
 2. Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de Overeenkomst, kan PDA dit gedeeltelijk afzonderlijk factureren indien deze gedeeltelijke levering een afzonderlijke waarde heeft.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. PDA zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever/Opdrachtnemer vrijwaartPDA, haar werknemers en de door PDA ingeschakelde derden voor alle aanspraken van Derden die jegensPDA worden gedaan, naar aanleiding van schade die zij hebben geleden als gevolg van uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever.

Artikel 13 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen tien (10) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PDA.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal PDA de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal PDA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van de overeenkomst.

Artikel 14 Boetebeding

 1. Indien Opdrachtgever een van de werknemers van PDA of de door PDA ingeschakelde derden rechtstreeks benadert voor diensten die uitgevoerd kunnen worden door PDA, zonder tussenkomst van PDA, is de Opdrachtgever een boete aan PDA verschuldigd.
 2. Onder werknemer van PDA wordt verstaan, alle personen die via PDA diensten verrichten voor Opdrachtgever.
 3. Dit verbod is van toepassing tijdens het uitvoeren van de Opdracht en vervalt één (1) jaar na het einde van de Overeenkomst.
 4. De boete bedraagt € 1.000,- per werknemer of per de door PDA ingeschakelde derde.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement, is de aangewezen rechter om kennis te nemen van enig geschil op alle rechtsverhoudingen tussen PDA en Opdrachtgever/Opdrachtnemer.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63745534.